ลงทะเบียนนักเรียน

เราให้การศึกษาที่สมบูรณ์แบบสำหรับบุตรหลานของคุณทุกวัน

OUR SERVICES

We make your child happy day after day

OUR DAILY CARE

POPULAR EDUCATION FOR YOUR CHILD

โรงเรียนจารุวรรณ  เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ  โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ในโรงเรียนจารุวรรณ

  • กิจกรรมการสอนพิเศษหลังเลิกเรียน
  • ส่งเสริมการทดลองทางวิทยาศาสตร์
  • สภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้
  • เรียนรู้ผ่านการเล่น
  • ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ห้องเรียนนวัตกรรม

ทันสมัยและมีเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

กิจกรรมสร้างสรรค์

ส่งเสริมพัฒนาการด้วยกิจกรรมในทุกด้านที่ผู้เรียนควรได้รับ

รักษ์สิ่งแวดล้อม

ร่มรื่นและมีความเป็นธรรมชาติมีการจัดทัศนียภาพอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

Intensive English Program

เรียนรู้ภาษาด้วยทักษะ 4 ด้าน โดยครูต่างชาติที่เชี่ยวชาญ

อาหารถูกหลักโภชนาการ

เลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพและปรุงอาหารตามหลักโภชนาการ

อบอุ่นเสมือนบ้าน

ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อสร้างสัมพนธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

เล่นและเรียนรู้

รูปภาพในในชีวิตประจำวันของเรา

ENROLLMENT

Steps done with heart, soul, mind & strength

เอกลักษณ์ : โรงเรียนพหุปัญญา

พร้อมสู่สากล บนพื้นฐานความพอเพียง

สมัครรับข่าวสารและอัพเดทจากเรา