ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนจารุวรรณได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538  เพื่อสานต่อเจตนารมณ์เดิมในการบริหารโรงเรียนอนุบาลอรณิชา (โรงเรียนอนุบาลแห่งแรก)  ที่  ดร.ธัญรัศม์  นิธิกุลธีระภัทร์  เป็นผู้ก่อตั้งหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  จากคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนจารุวรรณจึงเป็นโรงเรียนแห่งที่ 2 ซึ่งผู้ก่อตั้งมีความมุ่งมั่นที่จะทำโรงเรียนตามอุดมคติแห่งเป็นโรงเรียนในสวนแห่งการเรียนรู้และมีความตั้งใจที่จะสร้างโรงเรียนแห่งนี้ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  ผู้ก่อตั้งโรงเรียนได้ทุ่มเทกำลังกาย  กำลังใจ  วางแผนร่วมกับสถาปนิกและวิศวกรในการออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนและจัดสภาพภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก  ประกอบกับได้นำประสบการณ์การบริหารงานเป็นเวลา 10  ปี  มาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนแห่งใหม่ให้เป็นโรงเรียนในอุดมคติ  โรงเรียนจารุวรรณจึงถือเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นตามอุดมการณ์อย่างแท้จริง

ปีการศึกษา  2545   :  ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก

ปีการศึกษา  2550   :  ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก

ปีการศึกษา  2553   :  ขยายอาคารเรียนเพื่อรองรับระดับชั้นประถมศึกษา

ปีการศึกษา  2559   :   รางวัลเหรียญเงิน O-NET

ปีการศึกษา  2560   :   รางวัลเหรียญทอง O-NET