ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ธัญรัศม์ นิธิกุลธีระภัทร์
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและที่ปรึกษาวิชาการ