ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. รับนักเรียน ชาย – หญิง ระดับชั้นอนุบาล 1-3 เฉพาะไป – กลับ
 2. อนุบาล 1 รับอายุ 3 ปีบริบูรณ์นับถึงเดือนพฤษภาคม
 3. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 4. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามสมควรแก่วุฒิภาวะ

กำหนดวันเวลา รับสมัคร

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
 • วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น.- 16.00 น.

เอกสาร หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร

 1. ใบสมัคร ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ
 2. สูติบัตรฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ
 3. ทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อนักเรียน และสำเนา 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายของนักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2 นิ้ว หรือรูปโปสการ์ด จำนวน 4 รูป
 5. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง
 6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ของบิดา มารดา และผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว ท่านละ 2 รูป
 7. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ของบิดา มารดา และสำเนา อย่างละ 1 ชุด

กำหนดวันเปิด – ปิด ภาคเรียน

 • เทอมต้น       เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน
 • เทอมปลาย  เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม

เวลาเรียน และวันหยุด

 1. แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน
 2. เวลาเรียน 08.00 น. – 14.30 น.
 3. หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ด้านสุขภาพอนามัย

 1. กรณีนักเรียนเป็นโรคติดต่อ เช่นตาแดง หัด อีสุกอีกใส หรือไข้หวัด จะต้องหยุดเรียนจนกว่าจะหาย เป็นปกติ หรือพ้นระยะติดต่อแล้ว
 2. กรณีนักเรียนมาโรงเรียนแล้วเกิดการเจ็บป่วยกะทันหัน ทางโรงเรียนจะนำนักเรียนส่งสถานพยาบาลที่ ใกล้ที่สุดตามความเหมาะสม โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเอง ยกเว้นกรณีเกิดอุบัติเหตุซึ่งจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัท ประกัน ตามสิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

การแต่งกาย

 1. ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน ชุดนอน ชุดพลศึกษา ชุดเครื่องนอน ถุงผ้า ผ้ากันเปื้อน กระเป๋าหนังสือ ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด และจัดให้
 2. ไม่อนุญาตให้นักเรียนใส่เครื่องประดับ หรือนำของมีค่ามาโรงเรียน และทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญหาย
 3. เครื่องใช้ส่วนตัวของนักเรียนต้องปัก หรือเขียนชื่อทุกชิ้น และส่งมอบให้ครูในวันเปิดเรียน โรงเรียนจะ ส่งคืนให้นำกลับไปซักในวันศุกร์ และนำส่งมอบให้โรงเรียนใหม่วันจันทร์

การรับ – ส่ง

 1. ผู้ปกครองจะรับนักเรียนกลับบ้านได้ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. – 16.30 น. หากต้องการฝากนักเรียนให้ดูแลพิเศษหลังเวลา 16.30 น. จะต้องติดต่อเพื่อฝากนักเรียนกับทางฝ่ายธุรการเป็นกรณีพิเศษ
 2. ผู้ปกครองต้องแสดงบัตรรับนักเรียน เซ็นชื่อ และลงเวลารับนักเรียน ไว้ในสมุดที่ทางโรงเรียนจัดไว้ในบริเวณเขต รับ- ส่งทุกครั้ง
 3. กรณีผู้ปกครองที่มีชื่อในบัตร ไม่สามารถมารับนักเรียนได้ด้วยตนเองในวันใดก็ตาม กรุณาโทรศัพท์แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้า อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนโรงเรียนเลิก พร้อมทั้งฝากบัตรรับนักเรียนให้กับผู้ที่จะมารับนักเรียนในวันนั้น โดยผู้มารับนักเรียนแทน จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวทางหน่วยงานราชการออกให้มาแสดงด้วย มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนกลับ
 4. กรณีที่ทำบัตรรับนักเรียนหาย กรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบทันที เพื่อจะได้ทำบัตรรับนักเรียนให้ใหม่

บริการรถโรงเรียน

 1. โรงเรียนมีบริการรถปรับอากาศ ระดับมาตรฐาน บริการรับ – ส่ง ตามเส้นทางที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะดวก ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดผู้ควบคุมรถรับ – ส่ง นักเรียนทุกเที่ยว
 2. กรณีที่ต้องการใช้บริการรถรับ – ส่ง นักเรียน ผู้ปกครองต้องกรอกใบสมัคร และติดต่อทางโรงเรียนด้วยตนเอง สำหรับอัตราค่าบริการคิดตามระยะทาง

ข้อตกลงอื่น

 1. ประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน กับบริษัทประกันภัยตามที่โรงเรียนติดต่อในแต่ละปี
 2. เสริมการสอนดนตรี ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ กับบริษัท ทรูคลิกไลฟ์
 3. ตั้งแต่ข้อ 1 – 2 รวมค่าใช้จ่ายอยู่ในค่าเล่าเรียนแล้ว
ชุดนักเรียน ชาย – หญิง © ใช้ไหมสีฟ้าสีเดียวกับตราโรงเรียน ปักชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น ที่อกด้านขวา
ชุดกีฬา © ใช้ไหมสีฟ้าสีเดียวกับตราโรงเรียน ปักชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น ที่อกด้านขวา
ชุดนอนหญิง © ใช้ไหมสีฟ้าสีเดียวกับตราโรงเรียน ปักชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น ที่อกด้านขวา
ชุดนอนชาย © ใช้ไหมสีฟ้าสีเดียวกับตราโรงเรียน ปักชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น ที่อกด้านขวา

หมายเหตุ เครื่องใช้ทุกชิ้น ได้แก่ ถุงผ้า ผ้ากันเปื้อน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว รองเท้า

เขียนชื่อด้วยปากกา หรือ ปักในบริเวณที่เห็นชัดเจน

ตัวอย่าง และขนาดของตัวปัก

ให้ปักตัวอักษร ขนาด 1/4 นิ้ว
ตัวอย่าง
ด.ช. อนามัย ใจดี
น้องเกม