ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • มีอายุ 6 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม(หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3)
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • สามารถช่วยเหลือตนเองได้สมควรตามวัย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 5

 • เริ่มรับสมัครนักเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร

 • ผู้ปกครองติดต่อขอรับใบสมัครที่ฝ่ายธุรการได้ทุกวัน
  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
  • วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • ผู้ปกครองมาสมัครด้วยตนเองพร้อมนำนักเรียนมาด้วย (ยกเว้นในกรณีที่เป็นนักเรียนโรงเรียนจารุวรรณอยู่แล้วไม่ต้องนำนักเรียนมา) พร้อมแสดงหลักฐานการสมัครซึ่งต้องเป็นเอกสารฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ชำระค่าสมัคร 200 บาท
 • สูติบัตรฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ ทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน และสำเนา 1 ฉบับ รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 8 รูป รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกของบิดา มารดา ขนาด 1 นิ้ว ท่านละ 2 รูป บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ของบิดา มารดา และสำเนา อย่างละ 1 ชุด
 • หนังสือรับรองการศึกษา และหลักฐานการเรียนที่ระบุผลคะแนน เช่น สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 2.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้สมัครและบิดามารดา (ถ้าเคยมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว) กำหนดการทดสอบความพร้อมทดสอบความพร้อมในวันที่มาสมัครเรียน

หลักสูตร

พัฒนาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษา เน้นทฤษฎีพหุปัญญา และการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาสมองอย่างเต็มศักยภาพ ใช้ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English) สอนโดยครู ชาวต่างชาติในวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาสาสตร์ และพลศึกษา

ระยะเวลาการเรียน

เวลาเรียน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน

 • ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน
 • ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม

*เปิดเรียนวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00น.-15.30น.
*วันหยุด วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ปิดเรียนประจำภาคต้น เดือน ตุลาคม ปิดเรียนประจำภาคปลายเมษายน

การวัด และการประเมินผลการสอน

ระดับประถมศึกษา วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้

 • การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และสาระเพิ่มเติม
 • การอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ
 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • การร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแต่งกาย

 • นักเรียนชาย  เสื้อสีขาว ปกเชิ้ต  แขนสั้น ปักตราโรงเรียนที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย  ผูกเน็คไทสีน้ำเงินกางเกงขาสั้น สีน้ำเงิน มีกระเป๋าด้านขวา คาดเข็มขัดสีดำ
 • นักเรียนหญิง  เสื้อสีขาว  คอเชิ้ต   ผูกโบว์ที่คอเสื้อสีน้ำเงิน  กระโปรงจีบรอบสีน้ำเงิน
 • ชุดกีฬานักเรียนชายและนักเรียนหญิง เสื้อผ้ายืด   สี ฟ้า  คอเชิ้ต    แขนสั้น  ปักตราโรงเรียนที่กระเป๋าเสื้อ   กางเกงยืดสีเทา ขายาว มีแถบด้านข้าง

การรับ – ส่ง

 • ผู้ปกครองจะรับนักเรียนกลับบ้านได้ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 17.00 น. หากต้องการฝากนักเรียนให้ดูแลพิเศษหลังเวลา 17.00 น. จะต้องติดต่อเพื่อฝากนักเรียนกับทางฝ่ายธุรการเป็นกรณีพิเศษ
 • ผู้ปกครองต้องแสดงหลักฐานการรับนักเรียนตามที่โรงเรียนกำหนดทุกครั้งที่มารับนักเรียน
 • กรณีผู้ปกครองที่มีชื่อในบัตร ไม่สามารถมารับนักเรียนได้ด้วยตนเองในวันใดก็ตาม กรุณาโทรศัพท์แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้า อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนโรงเรียนเลิก พร้อมทั้งฝากบัตรรับนักเรียนให้กับผู้ที่จะมารับนักเรียนในวันนั้น โดยผู้มารับนักเรียนแทน จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวทางหน่วยงานราชการออกให้มาแสดงด้วย มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนกลับ

บริการรถโรงเรียน

 • โรงเรียนมีบริการรถปรับอากาศ ระดับมาตรฐาน บริการรับ – ส่ง ตามเส้นทางที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะดวก ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดผู้ควบคุมรถรับ – ส่ง นักเรียนทุกเที่ยว
 • กรณีที่ต้องการใช้บริการรถรับ – ส่ง นักเรียน ผู้ปกครองต้องกรอกใบสมัคร และติดต่อทางโรงเรียนด้วยตนเอง