วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์  ปีการศึกษา  2560 – 2562

โรงเรียนจารุวรรณ  มุ่งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่สากล  เสริมสร้างให้เด็กรักการรียนรู้และพัฒนาเต็มศักยภาพ  มีทักษะชีวิตและการทำงาน  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อื่น  รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม  บนพื้นฐานความพอเพียง

ปรัชญา

การศึกษา  คือ  รากฐานของชีวิต

เอกลักษณ์

โรงเรียนพหุปัญญา

อัตลักษณ์

พร้อมสู่สากล  บนพื้นฐานความพอเพียง