การจัดการเรียนการสอนระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3

COURSE FOCUS

Steps done with heart, soul, mind & strength

เตรียมความพร้อมอย่างเป็นองค์ร่วมทั้งร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  เพื่อให้เด็กพัฒนาเต็มศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีในการเรียนระดับต่อไป

เพิ่มความเข้มข้นในการใช้ภาษาต่างประเทศ  ด้วยหลักสูตร  Jaruwon  English  Program  for  Kindergarten  โดยครูประจำชั้นชาวต่างชาติที่เป็น Native  English  Speaker  ที่มีคุณวุฒิด้านการสอนคู่กับครูคนไทย  เพื่อวางรากฐานให้เด็กมีความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ  พัฒนาทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนและกล้าสนทนาโต้ตอบ  ด้วยวิธีซึมซับอย่างเป็นธรรมชาติ  ทำให้เด็กมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่ดี

Learning
Creativity
Fun
Play

ลงทะเบียนนักเรียน