หลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

COURSE FOCUS

Steps done with heart, soul, mind & strength

จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาที่ต่อเนื่องจากระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล  โดยจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาที่เน้นการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นรวมทั้งการเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  ด้วยหลักสูตร Jaruwon  Intensive  English  Program  for  Primary  ทั้งยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม  ASEAN  บูรณาการในสาระการเรียนรู้ต่างๆ

Learning
Creativity
Fun
Play

ลงทะเบียนนักเรียน