ดร.ธัญรัศม์ นิธิกุลธีระภัทร์

TANYARAT NITIKULTEERAPAT

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารุวรรณ

ที่ทำงาน

ร.ร. จารุวรรณเลขที่ 222 หมู่ 4  ซอยวัชรพลถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้งเขตบางเขน กรุงเทพฯ10220โทร. 02-519-8647

วุฒิการศึกษา (ภาษาไทย)

กศ.ด.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2548

ค.ม.(บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525

ค.บ.(ฝรั่งเศส, อังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มาหวิทยาลัย พ.ศ. 2519

วุฒิการศึกษา (English)

Ed.D. (Early Childhood Education) 2005

M.Ed. (Educational Administration) 1982

B.Ed. (French – English) 1976

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้แบบพหุปัญญาโดยการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)

การพัฒนารูปแบบเสริมพลังการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของครูอนุบาล

ประสบการณ์

ครูระดับประถมศึกษา 12 ปี

ครูมัธยมศึกษา 2 ปี

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล 28 ปี ตั้งแต่ปี 2527-ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ และกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร