รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชาติ

Associate Professor Dr. Somchai Chuchat

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและที่ปรึกษาวิชาการ

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Mathematics Education and Computer) University Of Alberta, Canada    ปี พ.ศ. 2528
 • ค.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2521
 • กศ.บ. (คณิตศาสตร์- อังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2518

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2521
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2532
 • รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2537
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  พ.ศ. 2550 – 2553
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2547 – 2551
 • รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2540 – 2544
 •  รักษาราชการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  (ก.พ. – ก.ค. 2552)
 •  รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม)(ก.พ. – ก.ค. 2548)
 •  รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)(ต.ค. 2551 – มี.ค. 2552)

การประชุม/สัมมนา/เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในประเทศ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี อิตาลี สาธารณรัฐเชค ตุรกี อียิปต์ รัสเซีย  และสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน